Zdravstveni dom Sežana
 

Obvestilo

Vsa obvestila

Razpis za direktorja ZD Sežana

RAZPIS ZA DIDREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA

 

Svet zavoda Zdravstvenega doma Sežana na podlagi 32. - 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),  10. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana (Uradni list RS, št. 10/97, 31/97 in 6/22) ter 17. člena Statuta javnega zavoda ZD Sežana razpisuje prosto delovno mesto za

 

direktorja (m/ž) javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana

 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

 

  1. je državljan Republike Slovenje,
  2. ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo medicinske, pravne ali ekonomske smeri,
  3. ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,
  4. ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 6 mesecev ter zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

K prijavi mora kandidat priložiti:

 

-          dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija diplome ali drugo ustrezno overjeno potrdilo, ki dokazuje zahtevano izobrazbo)

-          prijavni obrazec, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev točke 3. tega javnega razpisa,

-          kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod točko 4., ki glasi: ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 6 mesecev, mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od dveh mesecev od roka za oddajo prijave,

-          kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod točko 4., ki glasi: zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora biti priloženo potrdilo pristojnega sodišča, ki ne sme biti starejše od dveh mesecev od roka za oddajo prijave,

-          program dela javnega zavoda (razvojne usmeritve javnega zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda),

-          zaželeno je, da kandidat predloži življenjepis ali europass in motivacijsko pismo.

 

Mandat direktorja traja 4 leta.

 

V kolikor bo imel kandidat izobrazbo medicinske smeri, bo po sklepu Sveta zavoda, opravljal tudi funkcijo strokovnega vodje. V kolikor sta funkciji direktorja in strokovnega vodje združeni, se opravljata tako, da se 60 odstotkov delovnega časa opravlja funkcija direktorja (24 ur tedensko), 40 odstotkov delovnega časa pa se opravlja funkcija strokovnega vodje (16 ur tedensko). Plačni razred se določi glede na interni akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Sežana – Ne odpiraj!« na naslov: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana, v roku 8 dni po objavi razpisa.

Kandidati pošljejo vlogo s priporočeno poštno pošiljko, ki bo na pošto oddana v roku iz prejšnjega odstavka ali oddajo osebno na naslovu: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana.

 

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda. O točnem terminu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti, ki jo morajo v prijavi obvezno navesti.

 

Direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstvenega doma Sežana za mandatno dobo 4 let imenuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju pogojev, predpisanih z zakonom in Odlokom ter Statutom javnega zdravstvenega zavoda, Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstvenega doma Sežana v soglasju z ustanoviteljicami.

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN